Is Aardwarmte Haalbaar In Castricum?

Momenteel kijkt een werkgroep van Castricumse burgers naar de haalbaarheid van aardwarmte in de bebouwde kom van Castricum. Aardwarmte ziet er kansrijk uit, maar de haalbaarheid moet door de werkgroep verder worden onderzocht, indien mogelijk in samenwerking met een regionale warmtenet beheerder.

Op woensdagavond 21 februari van 19:30 – 22:00 uur zal een CALorie Publieksavond ‘Van het Gas af’ worden gehouden in het Gemeentehuis van Castricum met als thema “Is Aardwarmte Haalbaar In Castricum?”, met veel ruimte voor vragen en discussie.

De Werkgroep Aardwarmte Castricum is te bereiken op aardwarmtecastricum@gmail.com

‘Van het gas af’ vanwege het klimaat

Om de klimaatverandering door de opwarming van de aarde te beperken tot 2 °C, moet de uitstoot van CO2 in 2030 minstens gehalveerd, en in 2050 vrijwel geëlimineerd zijn. De overheid heeft dan ook aangekondigd dat Nederland ‘van het gas af’ moet zijn in 2050. Aardgas wordt gebruikt voor het verwarmen van bijna alle gebouwen en woningen.

De werkgroep onderzoekt of aardwarmte mogelijk een goed alternatief is voor aardgas in Castricum. Doel is de burgers meer opties te bieden en de warmte transitie te versnellen.

De tijd lijkt rijp. Op landelijk niveau besteedt de overheid vele miljarden euro’s aan SDE+ (Stimulering Duurzame Energieproductie) subsidies voor o.a. zonnepanelen, windturbines, biomassa, aardwarmte. De gemeente Castricum werkt aan een Warmte Transitie Atlas & Plan en kijkt hierbij naar de beste opties per postcodegebied, en type woningen en gebouwen.

Hoe ziet aardwarmte in Castricum eruit?

Op grote diepte (> 2 km) onder Castricum, bevindt zich een dikke laag zandsteen met zout water van ca. 80 °C. Aardwarmte kan worden gewonnen door het warme zoute water via een diepe productie put op te pompen; om vervolgens via een warmtewisselaar de warmte over te hevelen naar een warmtenet met zoet water. Het afgekoelde zoute water wordt terug gepompt via een diepe injectie put. Dus geen grote drukveranderingen in het reservoir, die in Groningen aardbevingen veroorzaken.

De putten locatie bevindt zich aan de rand van de bebouwde kom, in verband met de benodigde boringen. De aardwarmte wordt via een warmtenet geleverd aan woningen en gebouwen binnen de bebouwde kom. Denk hierbij aan stadsverwarming.

Momenteel zijn in Nederland een groeiend aantal diepe productie/injectie putten in gebruik, vooral in de glastuinbouw. In Heemskerk verwarmt Floricultura op deze manier uitgestrekte orchideeën kassen. Deze putten zijn geboord naar dezelfde aardlaag als onder Castricum.

De werkgroep heeft in de afgelopen maanden onderzocht welke kosten gemoeid zijn met een aardwarmtenet en de bijbehorende diepe putten. Omdat de warmte met ca. 80 °C aangeboden wordt, zullen de aanpassingen aan o.a. radiatoren in woningen relatief gering zijn. De voorlopige bevindingen van de werkgroep zijn dat de kosten per huishouden met SDE+ subsidies in de buurt komen van de huidige kosten voor verwarming met aardgas. De Warmtewet bepaalt dat aardwarmte niet duurder mag zijn dan verwarming met aardgas.

Uit een rapport van CE Delft, in opdracht van de Provincie Noord-Holland, blijkt dat aardwarmte en hybride warmte pompen aantrekkelijke opties zijn binnen de bebouwde kom van Castricum. Dit alles sterkt het idee dat aardwarmte een kansrijke optie is in Castricum.

Aardwarmte demonstratie project in Castricum?

De werkgroep wordt geadviseerd door het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord. Voorstel is om een substantieel, en in fases uit te breiden, aardwarmte demonstratie project te realiseren in Castricum. De pilot ervaringen kunnen dan gebruikt worden voor aardwarmte projecten in Limmen en Akersloot, BUCH en andere gemeenten.

De warmte capaciteit van een enkel doublet (d.w.z. 1 productie put en 1 injectie put) is voldoende om 2.000 – 3.000 woningen aan te sluiten. Kennemer Wonen, met 1700 woningen in Castricum, wil graag meedoen als potentiele klant, en stelt expertise beschikbaar. Daarnaast zijn gebouwen met een centrale stookinrichting aantrekkelijk. Voorbeelden zijn zwembad & sporthal, drie middelbare scholen, negen basis scholen, twee bejaardenhuizen, acht appartementsgebouwen, gemeentehuis, winkelcentrum. Meer potentiele klanten zijn zeer welkom om een compact warmtenet te kunnen realiseren.

De werkgroep wil onderzoeken of gesubsidieerde haalbaarheid studies naar een aardwarmte demonstratie project met 2.000 – 3,000 woningen in Castricum uitgevoerd kunnen worden door een regionale warmtenet beheerder met ervaring op het gebied van aardwarmte. Er zijn oriënterende gesprekken met HVC Alkmaar gepland.

Welke factoren bepalen de haalbaarheid?

De haalbaarheid van aardwarmte in Castricum zal afhangen van diverse factoren:

  • Technisch en economisch. Is het zakelijke plaatje voor eigenaren en beheerder positief, rekening houdend met de financiële risico’s?
  • Potentiele klantenkring. Zijn klimaat, gelijke kosten voor aardwarmte, meer warmte comfort en een betere toekomstbestendigheid doorslaggevende argumenten?
  • Maatschappelijk draagvlak. Is er voldoende draagvlak voor de grote veranderingen, gezien de boringen, openbreken van straten, zorgen over aardbevingen, enzovoort?

Andere aandachtspunten zijn financiering, organisatievorm, en het niet laten ontstaan van een aardwarmte monopolie. Vroegtijdige inspraak en ideeën van burgers zijn essentieel voor het verder onderzoeken van de haalbaarheid van aardwarmte in Castricum e.o..