Werkgroep Collectieve Warmte

Werkgroep Collectieve Warmte

Vanuit de werkgroep oriënteren we ons op de ontwikkelingen die er zijn op het gebied van Collectieve Warmte: warmtenetten, WKO opslag, aquathermie, geothermie, riothermie of bijvoorbeeld inzet van bronnetten met een warmtepomp. Dit zodat we een onderbouwde bijdrage aan de energietransitie kunnen leveren. Wat dat is, wat er in dat kader nu gebeurt en hoe dat – direct en indirect – van invloed is op het wonen in Castricum, lees je in de paragrafen over de energietransitie.

Haalbaarheid aardwarmte


Projecten

In het kader van onze doelstelling is een onderzoek verricht naar de haalbaarheid van collectieve warmte in de gebouwde omgeving van de kern Castricum. Het verslag van dit onderzoek, ‘Haalbaarheidsonderzoek Collectieve Warmte Gebouwde Omgeving Woonkern Castricum’, is verschenen op 29 juni 2020. De conclusies en aanbevelingen uit dit onderzoek luidden als volgt:

Dit haalbaarheidsonderzoek concludeert dat in de kern Castricum een warmtenet op basis van geothermie of op basis van aquathermie technisch mogelijk c.q. kansrijk is. Er is geen kant-en-klare aalbare businesscase omdat er geen duidelijke grote startmotor is. Een warmtenet op basis van geothermie is op korte termijn financieel niet haalbaar, vanwege de onzekerheid over voldoende warmteafnemers. Een warmtenet op aquathermie is op korte termijn wel de moeite waard om nader te onderzoeken. De bereidheid van particuliere woningbezitters om aan te sluiten op het warmtenet is in Castricum van groot belang. De aanbeveling die uit dit rapport vloeit is dat er verder onderzoek gedaan moet worden naar onder andere de maatschappelijke wensbaarheid van een collectief warmtenet. Dit kan onderzocht worden door middel van een communicatie- en participatieproces met omwonenden.

Het haalbaarheidsonderzoek sluit af met onder andere de aanbevelingen:
(1) om gemeentebreed no-regret-maatregelen te stimuleren, zoals het isoleren van woningen;
(2) om een vervolgonderzoek naar een warmtenet in Noord-End te starten, in verband met de
aanwezigheid van een aantal grotere partijen en de potentie van aquathermie.

De Energietransitie

1. Wat gebeurt er?

In het klimaatakkoord is afgesproken dat we in Nederland onze CO2-uitstoot met 55% in 2030 verlaagd hebben en in 2050 CO2 neutraal zijn Gemeenten krijgen hiervoor de regierol, dus ook de gemeente Castricum. Dat is zo afgesproken in het Nationale Klimaatakkoord. Een van de manieren om dit te bereiken is door het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving, alle woningen en gebouwen in Nederland gaan voor 2050 van het aardgas af. Deze overgang naar aardgasvrij verwarmen heet de warmtetransitie. De meeste woningen en gebouwen in Castricum gebruiken nu nog aardgas. Als wijken aardgasvrij gemaakt worden dan moeten bewoners anders gaan verwarmen.

Alternatieven voor aardgas kunnen worden ingedeeld in vier groepen:

  • Individueel met elektriciteit verwarmen (‘all-electric’),
  • Collectief verwarmen met een warmtenet,
  • Verwarmen met duurzaam gas,
  • Een collectief bronnet.

2. Welke aanpak, wanneer en in welke wijk?

Er zijn analyses gemaakt van alle wijken in de gemeente door bureau Overmorgen en die zijn verwoord in de Visie Aardgasvrije Wijken. Deze is inmiddels door de Castricumse raad vastgesteld. In de Visie Aardgasvrije wijken geeft de gemeente aan wat per wijk het beste alternatief is voor aardgas, met de kennis van nu. Ook geven zij aan welke wijken kansrijk zijn om vóór 2030 mee aan de slag te gaan. CALorie heeft daarin ook een bijdrage geleverd.

Voor bewoners is het belangrijk om te weten of ze nog een nieuwe cv-ketel moeten kopen of de cv-ketel beter voor een paar jaar kunnen gaan leasen. En bij een nieuwe keuken meteen een inductiekookplaat aanschaffen in plaats van een gasfornuis. Dus wil je als bewoner weten of dit ook in jouw wijk gaat gebeuren. Wij vinden het vanuit CALorie belangrijk om de bewoners daar goed bij te kunnen ondersteunen, ook in de overwegingen die gemaakt worden voor de warmteoplossing.

3. Collectieve warmte in Castricum?

In deze visie zijn ook een aantal wijken aangewezen om met collectieve warmte aan de slag te gaan. Dat wil nog niet zeggen dat dit dan ook daadwerkelijk definitief is. De gemeente gaat de komende jaren de plannen voor deze wijken nader uitwerken. Dat gebeurt samen met de bewoners en andere belanghebbenden in de wijk. CALorie levert ook hier en bijdrage aan.

Hoe dan ook, we vinden het van belang dat die ontwikkelingen met de bewoners plaatsvinden. CALorie wil participeren en als het maar even kan, bewoners maximaal bij deze ontwikkeling betrekken. We gaan voor Duurzame warmte. Behalve alternatieven voor verwarmen moeten ook voor de opwekking van elektriciteit andere bronnen gevonden worden. Hiervoor spreekt de gemeente in de Regionale Energie Strategie: een document waarin de energieregio beschrijft hoe en waar we duurzame elektriciteit (zon en wind) willen opwekken. Ook daar zit CALorie aan tafel.

Samenstelling Werkgroep Collectieve Warmte

De Werkgroep Collectieve Warmte bestaat uit:

  • René Daalmans (trekker)
  • Marcus Sloog (vanuit het bestuur),
  • Hylke Boersma,
  • Piet Geerke,
  • Hans Ruijven
  • Guus Wattel.

Nieuwsberichten