Warmteverkenning Castricum

 In Nieuws

Inmiddels is er met een raadsinformatieavond van 16 mei 2019 weer een kleine stap gezet door het college.

Het onderzoeksbureau Over Morgen presenteerde haar onderzoek naar mogelijke wijkaanpak en de HVC gaf een toelichting op haar activiteiten, waaronder ervaring met aanleg van warmtenetten. Het advies van Over Morgen noemt vele oplossingen maar legt accent op flink isoleren om de bestaande woningen geschikt te maken voor relatief kleinschalige MT warmtenetten. Dit wijkt af van adviezen die eerder door CE-Delft zijn gedaan in opdracht van de provincie (zie bijv. het verslag van onze Publieksavond in febuari 2018 of het Eindrapport werkgroep Aardwarmte).

Bedoeling is dat HVC in opdracht van de gemeente en op basis van de bevindingen van Over Morgen een haalbaarheidsonderzoek gaat doen naar kansrijke transitieaanpak. Een uitgebreider verslag lees je hier

Leave a Comment