Verslag ALV CALorie 27 juni 2018

 In Nieuws

Bij onze jaarlijkse Algemene Leden Vergadering was een kleine groep van mensen aanwezig. Een ALV is duidelijk minder in trek dan de vele goed bezochte publieksavonden die CALorie afgelopen jaren georganiseerd heeft.

Aanwezig: Arie Dekker (vz), Hans Disselhorst, Harmen Brandse, Piet Geerke (not), Anton Visser, Manuel den Hollander, Frieda Both, Anne v Boekel, Joke Rijnoudt, Marleen Heeman, Marjolein Zonjee, Tonny Hendriks, Hans van Dongen, Hans van Schoor, Hans Disselhorst, Jan Frens, Wessel Louis, Jos Vloemans, Jos de Wit, Wim Schermer

Agenda:

 1. Opening + welkom
 2. Terug- en vooruitblik met aandacht voor lopende projecten (Manuel den Holander)
 3. Kleine windmolens voor particulier gebruik (Anton Visser)
 4. Verenigingszaken: Bestuurssamenstelling, coördinatoren, St. Aardwarmte Castricum en Financiën
 5. Rondvraag
 6. Slot en borrel

1.OPENING

 • Welkom en kennismaking

 

 

 

 

 

2. Terug- en Vooruitblik (Manuel den Hollander)

 

Enkele hoogtepunten van afgelopen jaar

Zomer 2017:            Campagne Reclame aan de Kust voor CALorie: verbeterde naamsbekendheid, 55 nwe leden, ivm kosten nog geen vervolg

September 2017:   Convenant met OVC

November 2017:    Publieksavond ‘Van gas los’, gemeentehuis, druk bezocht

November 2017:    Duurzame Huizenroute- eigen invulling langs voorlopers in de CAL

November 2017:    avond met OVC -kansrijk maar moet aan worden getrokken

Herfst 2017:             Start wijkproject samen verduurzamen Akersloot

November 2017-februari 2018: Vierde Lokale Actie Zonnepanelen: 130 systemen, ± 1.500 zonnepanelen,  390.000 kWh=120 huishoudens stroomneutraal

Januari 2017:          Tiny Houses avond met TT- er is belangstelling, nodig is een geïnspireerde ondersteuning door gemeente

Februari 2018:        Publieksavond Aardwarmte, gemeentehuis, druk bezocht,schets van eerste verkenning putten, distributie-warmtenet, ramingen, klanten

Maart 2018:            Start campagne Nul-op-de-meter

April 2018:                Publieksavond NOM in Geesterhage, druk bezocht

Mei 2018:                 Publieksavond Warmtepompen ervaringen in De Vredeburg, Limmen, druk nu nog pionieren met de warmtepomp, is nog in ontwikkeling

Juni 2018:                 Kick off Buurauto, kleine doch geïnteresseerde groep

               

Routekaart (zo snel mogelijk ophouden met fossiele brandstoffen)

Tijdens de ALV in mei 2017 is bezorgdheid uitgesproken dat ons motto Castricum energieneutraal in 2030 niet gehaald gaat worden. Met Guus Wattel als trekker is er een Routekaart gemaakt met thema’s en speerpunten met doel te versnellen.

 • Grootste energieverbruikers: woningen (~44%) en verkeer (~33%): speerpunten deze aan te pakken in projecten als Innovatieve aanpak (VNG), samen opwekken (o.a. panelenactie) en nu starten met de Buurauto
 • Georganiseerd in aantal werkgroepen waarin meerdere leden actief samenwerken, extra inzet en hulp welkom!

 • Uitrollen lastig door vele verschillen in woontypen en woonwensen bewoners;
  wat ook niet helpt is het onlangs terugtreden van betrokken ambtenaar
 • Nieuw: contacten met Hoogheemraadschap – Warmte uit (drink)water?
 • Windmolen Boekelermeer in eigendom lokale Energie coöperaties (er is nog een aantal certificaten beschikbaar voor leden); leden kunnen ook stroom afnemen.

Uitgelicht: Buurauto

 • eerste belangstellenden verenigen zich, de stap naar 3 auto’s lijkt haalbaar,
 • nu locatie, palen e.d. nodig
 • CALorie is er in de aanloopfase (max. 2 jaar) voor financiële back-up
 • extra aandacht: opwekken extra elektriciteit bij toenemend E-wagenpark
 • U kunt zich nog opgeven

 

Toekomst

 • Koffiedik … sterk afhankelijk maatregelen overheid (rijk en provincie)
 • 3 Buurauto’s;
 • Start warmte uit oppervlakte water?;   
 • Gasloos Castricum
 • Initiatief door Lokale Energie coöperaties: Participatie windparken op zee
  Spanningsveld tussen commerciële uitbating door de grote maatschappijen en collectiviteit van burgers verenigd in coöperaties zonder winstoogmerk.
  Opgericht is inmiddels Participatiemaatschappij Wind op Zee.
 1. Kleine windmolens voor particulier gebruik 

Ron Wezop verhinderd – Anton ligt toe

 • Anton zag een ‘verticale’ windmolen voor op het dak van een woonhuis
 • Onze dorpsgenoot Ron van Wezop bouwt zijn eigen molen (900 W) die vanwege afmeting en constructie met verticale bladen vergunningsvrij geplaatst kan worden; hij is nu bezig met een 5kW molen
 • Twijfels bij aanwezigen op basis van huidige kennis kleine windmolens of dit rendabel kan zijn. Helaas is Ron door een gescheurde enkelpees niet aanwezig om dit te weerleggen. Mooi wanneer dit een doorbraakje is op windmolen gebied.
 • Wim Schermer, Hans Disselhorst en Manuel den Hollander willen uit belangstelling graag contact met Ron van Wezop – Actie: Anton neemt initiatief

 

 1. Verenigingszaken

 

 • er wordt afscheid genomen van Piet Geerke als actief bestuurslid vanaf bijna de start van CALorie

 

 

 • CALorie is nu beland in wat voorzitter Arie Dekker noemt ‘fase 3’: gestart in okt 2009 met toen alleen vrijwilligers, gegroeid van techneuten club (CALorie ‘1’) via groeiend aantal projecten en aanstelling coördinatoren (CALorie ‘2’) en met vaststellen van de Routekaart naar duurzaam Castricum is het zaak nu te borgen van eigen identiteit met aandacht voor sociale aspecten en vormgeven van CALorie ‘3’ met bestuur meer op afstand met de technische uitvoering door de coördinatoren
 • extra coördinatoren Guus Wattel (vanaf 2017) en Marjolein Zonjee (vanaf 2018)
 • gelet op alle taken (zie Routekaart) en met terugtreden van Piet Geerke zijn er nu vacatures!

Oproep: Doe Mee in een goede sfeer met actieve en betrokken leden.

 • N.a.v. vertrek van de  ambtenaar ‘Duurzaam’ Rob Schouten heeft het bestuur een brandbrief gestuurd naar gemeente: grote zorgen m.b.t. continuïteit ondersteuning en ontwikkeling duurzaam Castricum, voortgang projecten, aanspreekpunt.
 • Suggesties ‘uit de zaal’: overweeg betaalde functies voor enkele bestuurstaken?;
  meer samenwerking met andere organisaties, Transition Town Castricum; … Bestuur denkt nog niet aan betaling: voorkeur geld naar coördinatoren

 

 • Stichting Aardwarmte Castricum (SAC):

mei 2017 als werkgroep gestart met discussie geothermie tijdens ALV

febr. 2018 eerste verkenning gepresenteerd en inmiddels Stichting zelfstandig opererend onder vlag van CALorie (rechtspersoon noodzakelijk i.v.m. voortgaande stappen, contacten, financiering, … ; vergelijk met constructie zelfstandige coöperaties Zonnedaken o.a. om CALorie te vrijwaren van financiële risico’s);

SAC is voortvarend aan werk gegaan en heeft Verkenning afgerond en hun eindrapport is hier te vinden. Hierin wordt uitleg gegeven over diepe putten voor bereiken warmtebron, aanleggen warmtenet voor distributie naar min. 3800 woningen, financiering, klantenwerving

I.v.m. schaalgrootte van de voorstellen en vereiste kennis en techniek zijn er contacten met commerciële bedrijven – voor CALorie geen probleem zolang de coöperatieve grondslag die wij hanteren geen geweld wordt aangedaan en men waakzaam is dat commerciële partijen niet de overhand krijgen.

In de haalbaarheidsfase om hele wijken ‘Van het gas af’ te krijgen is het zoeken naar ‘Wijken met energie’ (wijken waar voldoende bewoners als ambassadeurs actief zijn).

 • Opmerkingen ‘uit de zaal’: toepassen en distributie aardwarmte is kostbaar en tijdrovend, goed denkbaar dat er ontwikkelingen aankomen die op kleinere schaal en sneller zijn in te zetten en daarmee concurrerend zijn met geothermie.

De SAC ziet geothermie als een serieuze bijdrage aan oplossen van de warmtetransitie tegen kosten voor de eindgebruiker die niet hoger zijn dan die van gas nu; wanneer dit na voortgezet onderzoek niet haalbaar blijkt of wanneer er snellere en betere oplossingen komen dan is dat zo.

 

Financiën

 • Deel van de reserves 2016 werden aangewend voor ledenwerfactie
 • In 2017 veel grotere reserve door ‘bonus’ uit VNG-project ‘Innovatieve aanpak bestaande bouw’ (hetgeen duidelijke waardering is voor het door Manuel gecoördineerde project); deels in te zetten voor VNG-project, deels te reserveren voor buffer Buurautoproject, deels uitbreiding coördinatoren.
 • Vragen ‘uit de zaal’: zoals nu in de begroting geformuleerd staat er 1,5 ton voor coördinatoren, dat is een wel heel vorstelijk salaris !??
  Uitleg: in dit bedrag zitten ook de vergoedingen die via de coördinator betaald worden aan ingehuurde expertise. Penningmeester heeft inmiddels de begroting hierop aangepast
 • Kascontrole (Hans van Schoor en Jan Frens): Uitgaven en inkomsten gecontroleerd en in orde bevonden  –  begroting op de website
  Voorstel bestuur te dechargeren – wordt aangenomen.
 • Advies kascontrolecie: ga over op een adequaat boekhoudpakket – Actie bestuur
 • Kascontrolecommissie 2018: Jan Frens en Wim Schermer
  Voorstel ‘uit de zaal’: benoem ook een derde lid als reserve, deze kan dan het volgend kasjaar regulier lid worden – wordt aangenomen; Joke Rijnoudt stelt zich beschikbaar.

 

 1. Rondvraag

 • Tonny Hendriks: grote waardering voor van Manuel gekregen isolatieadviezen en zij roept op om tot een platform te komen van ervaringsdeskundigen waar leden te rade kunnen gaan.
 • Heiloo Energie heeft in een pand een informatiewinkel mogen inrichten, voor CALorie ook wel eens onderzocht, zonder succes met als knelpunt kosten en bemensing …
 • Marleen Heeman: wil proberen vooraf aan een volgende ledenvergadering een maaltijd te organiseren.

 

Sluiting en bar na nog een kort dankwoord door Piet Geerke

 

Leave a Comment