Raadsinformatieavond Warmtetransitie op 16 mei 2019

 In Agenda, Nieuws

Inhoud Raadsinformatieavond Warmtetransitie op 16 mei 2019

Presentatie 1: HVC, een bedrijf in transitie

De gemeente Castricum is aandeelhouder van HVC door middel van de gemeenschappelijke regeling Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar e.o. (VVI). De trend is dat gemeenten in de toekomst minder restafval gaan produceren door nieuw grondstoffenbeleid. Tegelijkertijd breidt HVC het warmtenet uit in Noord Holland en wordt dit grotendeels gevoed door restwarmte van de vuilverbrandingsinstallatie. Algemeen directeur dhr. Dion van Steensel kwam vertellen over het afvalenergiebedrijf in transitie. HVC presenteerde een ‘energiemonitor Castricum’ met het huidige en verwachte energieverbruik in de CAL – van belang voor de energiebehoefte na de transitie. HVC kan haalbaarheidsonderzoek.

Presentatie 2: Warmteverkenning uitgevoerd door Over Morgen

De gemeente Castricum wil stappen zetten in de warmtetransitie, dit staat omschreven in het raadsprogramma. De gemeente volgt de ambities van de overheid om in 2050 de gebouwde omgeving aardgasvrij te realiseren. Dat betekent dat ruim 17.000 gebouwen vóór 2050 van het gas af moeten. Dat zijn circa 550 gebouwen per jaar.

Er is een warmteverkenning uitgevoerd door bureau ‘Over Morgen’ waarmee de gemeente samen met belangrijke stakeholders inzicht heeft gekregen in de warmtetransitie en de kansen voor Castricum. De inzichten zijn gebaseerd op de Warmte Transitie Atlas en drie sessies. De warmteverkenning geeft nog geen conclusies over keuzes voor warmteopties, startgebieden, prioritering van wijken of anderszins. Het is een eerste verkenning als opstap naar de Transitievisie Warmte. Per wijk is aangegeven welke oplossingen er mogelijk zijn, daarbij is uitgegaan van de laagste maatschappelijke kosten. Verwachting is dat HVC de opdracht krijgt om het haalbaarheidsonderzoek op onderdelen uit te voeren.

Presentatie 3: Routeplan van gemeente

Wethouder Binnendijk (portefeuillehouder) schetst de inzet van het College op basis van het Raadsprogramma: a. Zorgen dat in 2022 de hoofdstructuur (backbone) van het warmtenet bekend is; b. Bijdragen aan een actieve en innovatieve ontkoppeling van het aardgasnetwerk en de aanleg van een warmtenet.

Regierol gemeente • Oprichting regiegroep en klankbordgroep (o.a. met CALorie)

De warmteverkenning (WTA) en haalbaarheidsonderzoek warmtenet zijn tussenstappen in realiseren van de bestuurlijke ambities. Wethouder zegt een isolatieplan toe. Binnendijk noemt het tijdpad van dit proces richting 2022: • 2019: Haalbaarheidsonderzoek warmtenet dorpskern • 2020: Ontwikkeling Warmte Transitie Visie met stakeholders en politiek • 2021: Raadsbesluit over Warmte Transitie Visie • 2021 e.v.: ontwikkeling uitvoeringsplannen & bekendmaking fasering aan inwoners

Commentaar CALorie: De tijd gaat dringen. Al in zomer 2018 heeft de werkgroep geothermie een rapport overhandigd aan wethouder Binnendijk. Eerste verkenning van een warmtenet op basis van aardwarmte met advies z.s.m. een WTA te laten opstellen en gevolgd door haalbaarheidsonderzoek(en). En CALorie denkt niet alleen aan warmte uit geothermie. We denken ook aan TEO (Thermische Energie uit Oppervlaktewater) en TEA (Thermische Energie uit Afvalwater). Je zou bijvoorbeeld met TEO uit een gemaal kunnen beginnen met een warmtenet voor zo’n 200 woningen, oftewel 200 aardgas woonequivalenten. Lees meer bij de Werkgroep Collectieve Warmte. Voor onderzoek en evt. uitvoering hebben Provincie en Rijk div. subsidiemogelijkheden, deze moeten tijdig worden aangevraagd.

https://www.calorieenergie.nl/collectieve-warmte/

Leave a Comment