CALorie’s routekaart (uit 2017) naar duurzame energie voor Castricum

Tijdens de ledenvergadering van 16 mei 2017 kwam duidelijk de vraag naar voren hoe CALorie haar
doelen wil gaan behalen. Dit markeert de stap naar een nieuwe fase in onze ontwikkeling. Deze
routekaart van CALorie‘ wil schetsen hoe wij ambitieus én realistisch aan onze doelen werken.

Klik hier om de complete Routekaart (als PDF) te downloaden. 

Er is ook een samenvatting van deze Routekaart. Lees de hoofdpunten hieronder of klik hier om de samenvatting te downloaden.

Ons doel en wenkend perspectief

 1. Terugdringen van het gebruik van alle energie uit fossiele brandstof tot nul en dit
 2. te vervangen door duurzame energie, zoveel mogelijk lokaal opgewekt.

Waar willen we dan in de (nabije) toekomst op uitkomen?

Voor verduurzamen van de gebouwde omgeving:

 • Alle gebouwen zijn goed geïsoleerd zodat we geen dure energie meer verspillen;
 • We zijn van het aardgas af: het gasnet is afgekoppeld en opgeruimd of wordt hooguit gebruikt voor duurzaam gas.
 • Alle nieuwe woningen en gebouwen zijn energieneutraal (nul-op-de-meter);
 • Waar mogelijk worden bestaande gebouwen energieneutraal (nul-op-de-meter) gemaakt;
 • In nieuwe wijken en projecten wordt waar mogelijk lokaal opgewekte warmte (bijv. stadswarmte) ingezet;
 • Op alle geschikte daken liggen zonnepanelen, bij particulieren, bedrijven en instellingen; deze zonnecentrales zijn zoveel mogelijk eigendom van Castricummers.

Voor opwekken van extra benodigde duurzame energie:

 • Waar mogelijk staan binnen onze regio zowel windmolens als zonnecentrales op land en voor de kust, waarvan Castricummers (mede-) eigenaar zijn.

Voor verduurzamen van de mobiliteit:

 • Castricummers gebruiken vrijwel geen fossiele brandstof meer voor hun mobiliteit door gebruik van elektrische auto’s, openbaar vervoer, etc.;
 • Er is de nodige infrastructuur voor duurzame mobiliteit: laadpalen, openbaar vervoer op groene stroom, ruimte voor de fiets, etc..

Voor verduurzamen van de lokale economie en dienstverlening:

 • Bewoners en bedrijven in Castricum wekken hun eigen energie op en kunnen desgewenst ook aan elkaar energie leveren, bijvoorbeeld via smart grids;
 • Castricumse ondernemers zijn in staat de nodige duurzame diensten te leveren en hebben daarvoor een stevige thuismarkt;
 • De gemeente heeft duurzaamheid voor wonen, werken en mobiliteit voor de inwoners én voor haar eigen bedrijfsvoering als norm in haar beleid. Er is helder uitgewerkt wat dit voor iedere afdeling betekent en voor de integrale samenwerking tussen de afdelingen;
 • Duurzame geproduceerde producten (spullen, voedsel, etc), diensten (duurzaam verbouwen en installeren) en hergebruik (circulaire economie) krijgen een streepje vóór.

De Route voor 2018 – 2020

De komende 3 jaar wil CALorie 8 programma’s uitvoeren.  Daarmee willen we 5 á 10 % van de noodzakelijke CO2-reductie in Castricum bereiken en de hele bevolking ten minste aanspreken. Daarvoor moeten we per programma een aantal projecten uitvoeren.

Programma Particuliere Woningen
Met dit programma willen we:

  • tot en met 2020 minstens 500 particuliere woningen verduurzamen;
  • met lokale en regionale bedrijven een adequaat aanbod voor verduurzamingsmaatregelen voor particuliere woningeigenaren ontwikkelen;
  • hierover met alle Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) in de gemeente het gesprek zijn aangegaan
  • voor alle nieuwbouw Energieneutraal/Nul-op-de-meter per 2020 als norm hanteren;
  • met de gemeente(n) een transitieplan voor warmte ontwikkelen waar bewoners mee uit de voeten kunnen en een rol nemen in de uitvoering van dat plan;
  • bevorderen van duurzame woonvormen voor minder draagkrachtigen; in 2020 staan er 100 Tiny Houses in Castricum (waarvan 50 in eigendom?)
  • Voortzetten lokale zonnepanelenactie.

Programma Bedrijven en Instellingen
Met dit programma willen we:

 • voor de profitsector via het convenant van CALorie en Ondernemersvereniging Castricum in 2020 met minstens 15 bedrijven in de gemeente afspraken te hebben gemaakt over verduurzaming, van gebouwen en bedrijfsvoering waaronder mobiliteit;
 • Voor de non-profitsector maken we ten minste afspraken met 10 instellingen die gebruiker/eigenaar van substantiële gebouwen zijn. Eén hiervan moet de gemeente Castricum zelf zijn;
 • met de gemeente(n) een transitieplan voor warmte ontwikkelen waar bedrijven en instellingen  mee uit de voeten kunnen en een rol nemen in de uitvoering van dat plan.

Programma Huurwoningen
Met dit programma willen we:

 • in overleg met huurders en Kennemer Wonen plannen opstellen voor mogelijke versnelling van de transitie in de huursector. Welke doelen realistisch zijn is pas vast te stellen na overleg met KW en huurders.

Programma Mobiliteit
Met dit programma willen we

 • samen met relevante belanghebbenden, zoals bijvoorbeeld als gemeente(n), ANWB, Fietsersbond en bijv. ROVER, komen tot een Duurzaam Mobiliteitsplan voor Castricum of wellicht de regio;
 • Een paar voor de hand liggende voornemens zijn: stimuleren van het gebruik van vervoersmiddelen die geen fossiele brandstof gebruiken;  ontmoedigen vermijdbaar woon-werkverkeer;  verduurzaming lokaal openbaar vervoer; uitbreiden infrastructuur voor elektrisch rijden, etc.

Programma Samen Opwekken
Met dit programma willen we collectief opwekken van duurzame lokale energie blijven bevorderen:

 • Zonnecentrales: er zijn al vele mogelijkheden onderzocht. Die blijken dungezaaid en arbeidsintensief. Toch blijven er opties die de moeite van het onderzoeken waard zijn.  Momenteel zijn er 2 in onderzoek: een groot dak op een bedijf in Limmen en een zonneweide aan de rand van Castricum. We blijven doorzoeken naar nieuwe mogelijkheden voor zonnecentrales.
 • Windcentrales:  we hebben nu ons aandeel in de  Boekeler Windmolen, samen met de energie-cooperaties uit Heiloo, Bergen en Alkmaar. Daarna evalueren we deze ervaring om dan nieuwe wind-doelen te formuleren.
 • Als de kans zich voordoet gaan we deelnemen in een pilot voor het opwekken en distribueren van duurzame warmte.

Programma Samenwerking Overheid
Met dit programma willen we samen met lokale bestuurders (raad en college) en hun ondersteunend apparaat (BUCH werkorganisatie) het beleid dat nodig is voor de beoogde verduurzaming ontwikkelen, vaststellen en waar mogelijk en nodig helpen uitvoeren.  Dat betekent onder meer:

 • regelmatig in gesprek met raad en college over visie en beleid om tot de nodige besluiten te komen (lobby);
 • structureel overleg met de verantwoordelijke bestuurder(s) en ondersteunend apparaat (BUCH ea) over beleidsontwikkeling en -uitvoering, zoals:
  • transitie-agenda voor het overstappen van aardgas op alternatieven;
  • creëren van ruimte voor duurzame experimenten als Tiny Houses in het omgevingsbeleid;
  • verduurzaming van het (openbaar) vervoer;
  • verduurzaming gemeentelijk apparaat;
  • etc.

Programma Voorlichting
Met dit programma willen we:

 • zoveel mogelijk Castricummers in alle woonkernen bereiken en van informatie over verduurzaming voorzien;
 • Twee steeds terugkerende evenementen creëren:
  • Jaarlijks in juni het festival “Energie voor Castricum” waarop verbreding en aandacht voor wat al lukt centraal staat;
  • En jaarlijks in november/december een grote avond in de gemeente over de stand van zaken waarin verdieping en de uitdagingen centraal staan, bijvoorbeeld op één of meerdere thema’s.
  • Naast deze twee breed aansprekende momenten zijn er ook meer continue voorlichtings-middelen:
   • Website | CALorie is een burgerinitiatief met ‘burenhulp’; de website laat daarom zien bij wie in je buurt je ervaringen kan ophalen;
   • Wijkaanpak | Een wijkgerichte en woonkerngerichte aanjaagactiviteit die we nu in samenwerking met de provincie Noord-Holland doen;
   • Infopunt | Onderzoek oprichting van een Energie Informatie Centrum: van de voor- en nadelen van zo’n centrum dat we samen met anderen zouden kunnen gaan runnen moeten we eerst een haalbaarheidsonderzoek opstellen.
  • Zichtbaarheid | Om te verbreden moet duidelijk zijn wat je eraan hebt om lid van CALorie te zijn maar ook dat je daar bij wilt horen. We kunnen gaan werken met een logo op huizen of bedrijfspanden die verduurzaamd zijn (ondernemers!) en bijvoorbeeld een ledenpas die bij die ondernemers korting oplevert;
  • Verder zouden leden van CALorie diensten met korting of exclusieve diensten moeten kunnen krijgen (winddelen, zonnepanelenactie, Woon Quick Scan, etc..).
  • Samenwerking met de energie-aanbieders Greenchoice en sinds kort HVC verstevigen en evt. uitbreiden.

Programma Versterking Burgerparticipatie
Om deze programma’s te kunnen uitvoeren hebben we capaciteit en deskundigheid nodig. Daarvoor willen we:

 • ons netwerk van actieve vrijwilligers (de ‘backbone’) verder uitbouwen
 • verdere financiering voor versnelling;
 • ruimte voor deskundigheidsbevordering via het interne kennisnetwerk (leden) en externe kennisnetwerk (samenwerkingspartners).