Het raadsprogramma is op 18 mei gepresenteerd aan de pers

 In Filmpjes, Nieuws

In het raadsprogramma staat wat de gemeenschappelijke partijen de komende 4 jaar aan DUURZAAMHEID denken te doen:

Ambitie
Samen met inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen, regionale en landelijke partners realiseren we de (inter)nationale duurzaamheidsdoelstellingen, waaronder het terugbrengen van CO2 uitstoot. We geven daarbij zelf het goede voorbeeld en vervullen een innovatieve en vooruitstrevende rol in de regio op het gebied van energietransitie en
klimaatadaptatie.

Toelichting
In Nederland willen we in 2050 energieneutraal zijn. Om dat te bereiken moet er veel gebeuren en daar willen we als lokale overheid aan bijdragen.
Een energietransitie is noodzakelijk. Het gaat dan om energie besparen en energie duurzaam opwekken met behulp van bestaande en nieuwe technologie. Daarnaast willen we toe naar een circulaire economie, waarbij producten en grondstoffen worden hergebruikt en zo min mogelijk vernietigd. Naast het nemen van maatregelen om onze invloed op het klimaat te verminderen, moeten wij ons ook aanpassen aan het klimaat. Maatregelen zijn noodzakelijk om de gevolgen van extreme regenval of droogte op te vangen.

Opdracht aan het college

Het college:

 • Creëert mogelijkheden voor iedere inwoner om energieneutraal te worden, door bijvoorbeeld het elektrisch rijden en het verduurzamen van woningen te stimuleren.
 • In het kader van duurzaam vervoer:
  · Stimuleert het gebruik van de fiets via de inrichting van de weg en betere doorgaande fietsroutes.
  · Verbetert de infrastructuur voor duurzaam vervoer (OV en elektrisch vervoer).
  · Verbetert de laadinfrastructuur voor fietsen en auto’s.
 • In het kader van verduurzamen bebouwing:
  · Bouwt duurzame publieke gebouwen en maakt bestaande gemeentelijke gebouwen duurzaam, zowel aan binnen als buitenkant.
  · Werkt toe naar een klimaatneutrale inrichting van het sportpark Noord-End en omgeving.
 • In het kader van de energietransitie:
  · Maakt een provinciaal en landelijk afgestemd meerjarenplan voor de energietransitie van de bestaande bebouwing.
  · Zorgt dat in 2022 de hoofdstructuur (backbone) voor het warmtenet in Castricum bekend is.
  · Draagt bij aan een actieve en innovatieve ontkoppeling van het aardgasnetwerk en de aanleg van een warmtenet.
 • Maakt klimaatadaptatie een vast onderdeel van de omgevingsplanologie en betrekt daarbij de stresstest, wateroverlast, natuurinclusief bouwen en rainproof maatregelen.
 • Neemt maatregelen om het restafval terug te brengen naar 100 kilo per inwoner.
 • Zorgt voor een breed gedragen aanpak voor de energietransitie (betrekken van inwoners, ondernemers en energiecoöperatie)

NB. Op Castricum TV staat een impressie van deze presentatie.

Leave a Comment