Castricum en klimaat-ambitie (bron: Transitie Castricum)

Omslag ambitiedocument BUCH-gemeenten

Ambitiedocument Klimaat BUCH
Onze gemeenteraad heeft vorige maand ingestemd met het ‘Ambitiedocument Klimaat’. Dit ambitiedocument beschrijft hoe onze gemeente in samenwerking met Bergen, Uitgeest en Heiloo vorm gaat geven aan drie opdrachten die alle gemeenten van de Rijksoverheid hebben gekregen: het Klimaatakkoord, Deltaplan Ruimtelijke adaptatie en Nederland Circulair 2050.Het ambitiedocument is opgesteld door Hanna Lange, programmaleider Klimaat bij de BUCH. Zowel de urgentie van verduurzamen van onze directe leefomgeving als de kansen die deze verduurzaming ons brengt zijn door haar duidelijk benoemd. Wethouder Binnendijk heeft tijdens de bespreking van het ambitiedocument op 17 september jl. aangegeven dat het stuk een startpunt is voor de komende 20/30 jaar. Dat het steeds opnieuw geactualiseerd zal worden naar aanleiding van nieuwe kennis en mogelijke aanpassingen van het Rijk.

Doelen

Einddoel van het klimaatprogramma is het terugdringen van CO2-uitstoot met minimaal 49% in 2030 conform het Klimaatakkoord, een volledig Circulaire Economie in 2050 en een klimaatbestendige leefomgeving in 2050.

Thema’s en uitvoering
De BUCH-gemeenten geven aan zich te richten op de volgende 5 thema’s: Energietransitie, Duurzame Mobiliteit, Klimaatadaptatie, Circulaire Economie en Duurzame Bedrijfsvoering. Bij de uitvoering zal worden uitgegaan van de volgende 5 uitgangspunten: draagvlak voor oplossingen is belangrijk; faciliteren en stimuleren van lokale initiatieven; haalbare en betaalbare oplossingen; versnellen en actief bijsturen; integraal werken.In het ambitiedocument is voor elk thema vastgelegd wat er minimaal gedaan moet worden om te voldoen aan de rijksverplichtingen (de basisambitie) maar ook hoe er versneld kan worden met de verduurzaming (plusambitie).

Alle partijen in Castricum hebben ingestemd met de basisambitie maar veel partijen hebben aangegeven zich ook te willen inzetten voor (aspecten van) de plusambitie. GroenLinks geeft aan dat op Europees niveau de lat waarschijnlijk hoger gelegd zal worden en dat ook de provincie Noord-Holland heeft aangegeven de ambities hoger te willen hebben. Ze benadrukken dat het aanplanten van bomen bij klimaatadaptie hoort en dat ze dit graag samen met de inwoners gaan doen. Daarnaast vraagt GroenLinks de wensen voor duurzame mobiliteit in het achterhoofd te houden bij het nemen van beslissingen over de spoorovergang op de Beverwijkerstraatweg.

Door alle partijen wordt benadrukt dat het vastgoed van de gemeente verduurzaamd dient te worden en voorzien dient te worden van zonnepanelen.

Samenwerking
Uit het Ambitiedocument Klimaat blijkt dat het belang wordt ingezien van samenwerking met inwoners en ondersteuning van inwoners bij lokale initiatieven. Complimenten worden gegeven aan de energiecoöperaties in de gemeente, ware pioniers, die veel verkenningswerk hebben gedaan, bewustzijn hebben gecreëerd en inwoners hebben aangezet tot het nemen van duurzaamheidsmaatregelen.

Rol van de Transitiebeweging
De tijd is rijp voor een nieuwe manier van denken, buiten de lijntjes, om tot oplossingen te komen en onze planeet te laten floreren. Mooi dat duidelijk blijkt uit de vergadering over het Ambitiedocument Klimaat dat alle partijen zich in willen zetten.
Als Transitiebeweging zijn wij natuurlijk flink in getraind in innovatief denken. Laten we vooral ons innovatief denken gebruiken en initiatieven blijven aandragen bij de gemeente.

Quote uit het document:
“We nemen regie waar nodig, werken zoveel mogelijk vanuit de lokale kleur en geven zelf het goede voorbeeld. Er zijn noodzakelijke keuzes nodig om de planeet leefbaar te houden voor toekomstige generaties. Inwoners en ondernemers hebben daarin ook een grote eigen verantwoordelijkheid. We leren de komende jaren met elkaar door te doen en door goed bij te houden welke maatregelen en projecten het meest effectief zijn in het behalen van de doelstellingen. We stellen waar nodig onze werkwijze bij.”

 Bonnie en Tanja

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *