CALorie Energie, gevestigd te Castricum (KvK-nummer 50783467) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
CALorie, Bakkummerstraaat 91A, 1901 HL  Bakkum. email: info@calorieenergie.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
CALorie verwerkt de volgende door u verstrekte persoonsgegevens:

 • voor- en achternaam;
 • geslacht;
 • adresgegevens;
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer;
 • klantnummer Greenchoice;
 • KvK nummer; bedrijfsgegevens;
 • huidige energiecontract gegevens.

CALorie verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens voor de volgende doelen
• Afhandelen van uw betaling als lid
• Klant worden van Greenchoice
• Inschrijven voor deelnemingen in projecten van CALorie
• Verzenden van onze nieuwsbrief

 • Mailing om uw hulp of mening te vragen
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 

De grondslagen voor de verwerking zijn:

 • De gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met u (6b AVG)
 • Uw ondubbelzinnige toestemming (6a AVG)
 • Wettelijke (bewaar)plichten (6c AVG)

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
CALorie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zodra U uw betaalde lidmaatschap beëindigt, verwijderen we uw accountgegevens, tenzij wij de wettelijke plicht hebben uw gegevens te bewaren. Zodra u de nieuwsbrief opzegt, verwijderen wij uw e-mailadres uit Mailchimp.

Delen van persoonsgegevens met derden
CALorie verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Het gaat hierbij met name om de uitwisseling van gegevens tussen CALorie en Greenchoice; tussen CALorie en de verwerkers Panta en Mailchimp.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
CALorie gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy (Google Analytics). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door CALorie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdragen van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@calorieenergie.nl.

CALorie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
CALorie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@calorieenergie.nl

Bijzondere en/of gevoelige persoons- en/of bedrijfsgegevens die wij verwerken
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@calorieenergie.nl, dan verwijderen wij deze informatie.